Marketing là sự kết hợp của khoa học phân tích và nghệ thuật minh họa nội dung.