Không có khả năng tự học - Không có sự sáng tạo - Không có tư duy logic, thống kê - Không thể theo Marketing