Chi phí

 

STT TÊN HOSTTING USD CHI PHÍ THÁNG (VND) CHI PHÍ NĂM (VND) THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 + 6 THÁNG 7 THÁNG 8 + 9 + 10 THÁNG 11 THÁNG 12
1 Agnecyred Hawkhost 3.49 81,247 974,966 2/1/2018                
2 ceo01.com Hawkhostapple 3.49 81,247 974,966 12/1/2018                
3 chuyengiavientam.com 3.74 87,067 1,044,806 1/1/2018                
4 giasungoaithuong.net 4.99 116,167 1,394,006 16/1/2018                
5 hacking.com 3.49 81,247 974,966 16/1/2018                
6 liem.com 3.49 81,247 974,966 3/1/2018                
7 nam.com 3.49 81,247 974,966 3/1/2018                
8 recommedia.com 3.49 81,247 974,966 2/1/2018                
9 red2018.com 3.49 81,247 974,966 2/1/2018                
10 site.com.vn 3.49 81,247 974,966 18/1/2018                
11 vutbaycom.com 3.49 81,247 974,966 14/1/2018                
12 redvietnam.com 6.99 162,727 1,952,726 11/1/2018                
13 vihagroup.com 6.99 162,727 1,952,726 8/1/2018                
14 vutbaycom.com 3.49 81,247 974,966 14/1/2018                
15 dreamnetwork croc 5.95 138,516 1,662,192 20/1/2018                
16 duandyma.com croc 5.95 138,516 1,662,192 10/1/2018                
17 cucngot.com stable 2.69 62,507 750,082   14/2/2019              
18 ngonngon stablehost 2.69 62,507 750,082   14/2/2019              
19 vaichuong.com stablehost 2.69 62,507 750,082   14/2/2019              
20 xinhcom stablehost 2.69 62,507 750,082   14/2/2019              
21 bizcaregroup stable 4.225 98,358 1,180,296       18/4/2019          
22 vietnamdream.com 3.99 92,887 1,114,646           3/7/2019      
23 dreamvietnam.com 3.99 92,887 1,114,646           3/7/2019      
24 saigon.com 3.99 92,887 1,114,646               21/11/2019  
25 hawkhosttuyendung 3.99 92,887 1,114,646               21/11/2019  
26 dream.com.vn siteground 3.99 92,887 1,727                 1 năm
27 hethong.com siteground 6.17 143,560 1,727                
28 ngon.com siteground 6.17 143,560 1,727                
29 red.com.vn siteground 6.17 143,560 1,727                
30 redvietnam siteground 6.17 143,560 1,727                
31 vietnam.com 6.17 143,560 1,722,720                  
32 liquidweb 60 1,396,800 16,761,600                 1 năm
33 goi3 inet   433,333 5,200,000                 1 năm
34 goi4 inet                  
35 goia1 inet                  
36 gpia2 inet                  
37 goia4 inet                  
38 goia5 inet                  
39 saigon inet                  
        TỔNG 4,259,013 4,509,041 4,509,041 4,607,399 9,214,797 9,400,571 28,201,714 28,387,489 28,387,489
                           
        TỔNG CHI PHÍ NĂM: 121,476,553
                           
                           
                           
  TÊN MIỀN   NGÀY HẾT HẠN CHI PHÍ THANH TOÁN                  
THÁNG 1 DỊCH VỤ CÔNG TY                        
                           
  kinhdoanh.tv   3/1/2019 650,000                  
  domucmayin.vn   7/1/2019 430,000                  
  TỔNG:     1,080,000                  
                           
THÁNG 2                          
  studios.vn   6/2/2019 430,000                  
  suckhoe.tv   6/2/2019 650,000                  
  thammyvien.tv   6/2/2019 650,000                  
  vemaybay.tv   6/2/2019 650,000                  
  giasu99.com   3/2/2019 270,000                  
  chonguoiviet.vn   11/2/2018 430,000                  
  noithatphongkhach.vn   12/2/2018 430,000                  
  to.com.vn   27/2/2019 350,000                  
  us.com.vn   27/2/2019 350,000                  
  economic.com.vn   7/2/2019 350,000                  
  chupanhcuoidep.com.vn   13/2/2019 350,000                  
  nauan.com.vn   11/2/2019 350,000                  
  max.com.vn   2/2/2019 350,000                  
  lamphim.net   6/2/2019 270,000                  
  lamdj.com   22/2/2019 270,000                  
  tuvannoithat.org   8/2/2019 270,000                  
  thegioitrannha.com   11/2/2019 270,000                  
  chinhuatrangtrisaigon.com   28/2/2019 270,000                  
  thietkenhapho.net   28/2/2019 270,000                  
  sieuthiphaonep.com   11/2/2019 270,000                  
  sieuthisuatuoi.com   11/2/2019 270,000                  
  braunvietnam.com   22/2/2019 270,000                  
  densuoinhatamamtran.com   22/2/2019 270,000                  
  densuoiamtran.com   22/2/2019 270,000                  
  densuoinhatamnaotot.com   28/2/2019 270,000                  
  namhaiglass.com   28/2/2020 270,000                  
  Chinhuatrangtrisaigon.com   28/2/2019 270,000                  
  TỔNG:     9,390,000                  
                           
THÁNG 3 catalogue.vn   7/3/2019 430,000                  
  thietkelich.com.vn   7/3/2019 350,000                  
  domucmayin.com.vn   7/3/2019 350,000                  
  thietke.org   5/3/2019 270,000                  
  hanoiblacklist.com   11/3/2018 270,000                  
  caro.com.vn   7/3/2019 350,000                  
  hocbongduhoc.com.vn   7/3/2019 350,000                  
  noithatphongbep.vn   12/3/2018 430,000                  
  manga.com.vn   12/3/2019 350,000                  
  thegioimarketing.com.vn   31/3/2019 350,000                  
  12.com.vn   24/3/2019 350,000                  
  thoitrangdshop.vn   4/3/2019 430,000                  
  gioi.vn   1/3/2019 430,000                  
  la.com.vn   23/3/2019 350,000                  
  chupcuoi.vn   13/3/2019 430,000                  
  chupanhcuoi.edu.vn   3/3/2019 200,000                  
  diphuot.vn   1/3/2019 430,000                  
  visit.vn   31/3/2019 430,000                  
  md.com.vn   27/3/2019 350,000                  
  dichvuseogoogle.com   5/3/2019 270,000                  
  bizcare.com.vn   4/3/2019 350,000                  
  blogielts.com   10/3/2019 270,000                  
  blogtoeic.com   8/3/2019 270,000                  
  phaonepgiare.com   28/3/2019 270,000                  
  phanphoiphaonep.com   28/3/2019 270,000                  
  banbuonphaonep.com   28/3/2019 270,000                  
  densuoikangaroo.info   23/3/2019 270,000                  
  densuoinhatambraun.info   23/3/2019 270,000                  
  benhviendensuoi.com   12/3/2019 270,000                  
  kinhthienan.com   3/3/2019 270,000                  
  suachuadensuoi.com   30/3/2019 270,000                  
  TỔNG:     10,220,000                  
                           
THÁNG 4 photographer.vn   6/4/2019 430,000                  
  chuphinh.vn   1/4/2019 430,000                  
  chupanh.vn   1/4/2019 430,000                  
  tranhdantuong.vn   5/4/2019 430,000                  
  user.com.vn   7/4/2019 350,000                  
  kts.com.vn   28/4/2019 350,000                  
  gia.com.vn   29/4/2019 350,000                  
  blogtienganh.vn   15/4/2019 430,000                  
  box.com.vn   25/4/2019 350,000                  
  trithuc.com.vn   19/4/2019 350,000                  
  vieclamhay.vn   10/4/2019 430,000                  
  congtyseo.vn   3/4/2019 430,000                  
  dichvuseoweb.com.vn   3/4/2019 350,000                  
  bh.com.vn   3/4/2019 350,000                  
  bg.com.vn   3/4/2019 350,000                  
  bn.com.vn   3/4/2019 350,000                  
  cuti.com.vn   19/4/2019 350,000                  
  gachoi.vn   24/4/2019 430,000                  
  con.com.vn   19/4/2019 350,000                  
  dichvudichthuat.vn   3/4/2019 430,000                  
  benhviendensuoi.vn   16/4/2019 430,000                  
  thietketancodien.net   18/4/2019 270,000                  
  trannhom3d.com   10/4/2019 270,000                  
  TỔNG:     8,690,000                  
                           
THÁNG 5 quangcao.tv   11/5/2019 650,000                  
  w.com.vn   3/5/2019 350,000                  
  makeup.com.vn   5/5/2019 350,000                  
  color.com.vn   5/5/2019 350,000                  
  image.vn   10/5/2019 430,000                  
  reader.vn   5/5/2019 430,000                  
  khodocu.vn   4/5/2019 430,000                  
  tangviewyoutube.com   26/5/2019 270,000                  
  phaochigiare.com   31/5/2019 270,000                  
  trannhomgiare.com   31/5/2019 270,000                  
  tongkhophaochi.com   31/5/2019 270,000                  
  tongkhotrannhua.com   31/5/2019 270,000                  
  trannhuagiare.com   31/5/2019 270,000                  
  trannhuacaocap.com   31/5/2019 270,000                  
  phaochinhapkhau.com   31/5/2019 270,000                  
  sieuthitrannhua.com   31/5/2019 270,000                  
  sieuthiphaochi.com   31/5/2019 270,000                  
  densuoinhatamkottmann.com   17/5/2019 270,000                  
  TỔNG:     5,960,000                  
                           
THÁNG 6 site.com.vn   6/6/2019 350,000                  
  bongdaonline.vn   2/6/2019 430,000                  
  6am.vn   7/6/2019 430,000                  
  mobile.net.vn   6/6/2019 200,000                  
  chupanhcuoidep.vn   7/6/2019 430,000                  
  min.com.vn   27/6/2019 350,000                  
  black.com.vn   2/6/2019 350,000                  
  giasungoaithuong.net   8/6/2019 270,000                  
  TỔNG:     2,810,000                  
                           
THÁNG 7 thongminh.vn   11/7/2019 430,000                  
  thietke.tv   3/7/2019 650,000                  
  domdom.vn   14/7/2019 430,000                  
  densuoinhatam.edu.vn   28/7/2019 200,000                  
  sua360.net   18/7/2019 270,000                  
  TỔNG:     1,980,000                  
                           
THÁNG 8 producer.vn   6/8/2019 430,000                  
  thegioidohoa.vn   10/8/2019 430,000                  
  truonghocso.com   6/8/2019 270,000                  
  fox.com.vn   31/8/2019 430,000                  
  dayhoclaixe.edu.vn   21/8/2019 200,000                  
  5up.vn   13/8/2019 430,000                  
  quangcao.edu.vn   18/8/2019 200,000                  
  elive.vn   13/8/2019 430,000                  
  hnlaw.com.vn   13/8/2019 350,000                  
  myshop.com.vn   29/8/2019 350,000                  
  test.com.vn   18/8/2019 350,000                  
  dichthuat.edu.vn   31/8/2019 200,000                  
  alaza.vn   12/8/2019 430,000                  
  toyensao.com.vn   31/8/2019 350,000                  
  idaily.vn   15/8/2019 430,000                  
  home.edu.vn   16/8/2019 200,000                  
  image.com.vn   18/8/2019 350,000                  
  denondj.vn   10/8/2019 430,000                  
  thietbidj.vn   10/8/2019 430,000                  
  congtychuyenphatnhanh.info   1/8/2019 270,000                  
  denondj.vn   10/8/2019 430,000                  
  TỔNG:     7,390,000                  
                           
THÁNG 9 hanoionline.vn   10/9/2019 430,000                  
  blogdacsan.com   2/9/2019 270,000                  
  benhvienmaytinh.com.vn   11/9/2019 350,000                  
  educare.com.vn   8/9/2019 350,000                  
  videoshopping.vn   4/9/2019 430,000                  
  toplist.com.vn   4/9/2019 350,000                  
  noihap.vn   23/9/2019 430,000                  
  bocau.vn   18/9/2019 430,000                  
  true.vn   9/9/2019 430,000                  
  checkin.com.vn   13/9/2019 350,000                  
  hack.com.vn   6/9/2019 350,000                  
  dichvuchuyenphatnhanh.net   24/9/2019 270,000                  
  chinhuasaigon.com   6/9/2019 270,000                  
  phaochisaigon.com   6/9/2019 270,000                  
  bandj.vn   18/9/2019 430,000                  
  numark.vn   18/9/2019 430,000                  
  TỔNG:     5,840,000                  
                           
THÁNG 10 content.vn   3/10/2019 430,000                  
  gamer.com.vn   5/10/2019 350,000                  
  ff.com.vn   5/10/2019 350,000                  
  xemboi.edu.vn   5/10/2019 200,000                  
  click.com.vn   3/10/2019 350,000                  
  luatsugioi.vn   18/10/2019 430,000                  
  thegioidohoa.com.vn   14/10/2019 350,000                  
  igame.vn   15/10/2019 430,000                  
  chuyenphatnhanhquocte.org   12/10/2019 270,000                  
  TỔNG:     3,160,000                  
                           
THÁNG 11 thegioidohoa.com   5/11/2019 270,000                  
  phunu.tv   1/11/2019 650,000                  
  phunu.tv   1/11/2019 650,000                  
  thoitrang.tv   2/11/2019 650,000                  
  nhatban.tv   3/11/2019 650,000                  
  phunu.tv   1/11/2019 650,000                  
  nang.com.vn   9/11/2019 350,000                  
  dev.com.vn   6/11/2019 350,000                  
  engineer.vn   11/11/2018 430,000                  
  leo.vn   2/11/2019 430,000                  
  cuti.vn   6/11/2019 430,000                  
  quangcaogoogleadwords.vn   23/11/2018 430,000                  
  fun.com.vn   2/11/2018 350,000                  
  via.com.vn   26/11/2018 350,000                  
  pink.com.vn   4/11/2018 350,000                  
  max.vn   3/11/2018 430,000                  
  gamemobile.vn   21/11/2019 430,000                  
  sieuthiman.net   21/11/2018 270,000                  
  congtysango.net   21/11/2018 270,000                  
  sangogiare.info   18/11/2019 270,000                  
  sangocongnghiepgiare.info   18/11/2019 270,000                  
  sangochiunuoc.info   18/11/2019 270,000                  
  sangocongnghiepcaocap.com   18/11/2019 270,000                  
  TỔNG:     9,470,000                  
                           
THÁNG 12 hanquoc.tv   3/12/2019 650,000                  
  thailan.tv   3/12/2019 650,000                  
  congnghe.tv   12/12/2019 650,000                  
  trungquoc.tv   3/12/2019 650,000                  
  mm.com.vn   5/12/2019 350,000                  
  noithatphongngu.vn   3/12/2018 430,000                  
  education.com.vn   24/12/2018 350,000                  
  seven.com.vn   19/12/2018 350,000                  
  dogoviet.vn   29/12/2018 430,000                  
  chuyenphattinthanh.net   22/12/2018 270,000                  
  thicongphaochisaigon.com   8/12/2018 270,000                  
  TỔNG:     5,050,000                  
                           
  TỔNG CHI PHÍ:     71,040,000