Dạng việc : Ý tưởng thiết kế [ tên dịch vụ] + [ tên sản phẩm ]

0

Ví dụ

thiết kế logo xe máy

thì search motor logo design ideas

chọn ra và ghi các phần

Thiết kế logo xe máy đẹp phần 01

thiết kế logo xe máy đẹp phần 02

https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=motor%20logo%20design%20ideas&eq=motor%20logo%20de&etslf=3340&term_meta[]=motor%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=logo%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=design%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=ideas%7Cautocomplete%7C1

 

Cái này sẽ triển khai trên mylogo.vn

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of