CHUYỂN NGỮ GIAO CTV 2019

0CHUYỂN NGỮ GIAO CTV 2019 | Marketer.vnOverview

w.com.vn
THIETKEBAOBI.COM.VN
THIETKELICH.COM.VN
MYLOGO.VN
CATALOGUE.VN


Sheet 1: w.com.vn

W.COM.VN
Thành viên đảm nhiệm Link chuyển ngữ Link trang đích Số bài Deadline
BAO BÌ 
CTV 01: Xuân Nguyễn https://idesign.vn/tag/thiet-ke-bao-bi/ W.COM.VN 10 23/12
CTV 03 : Nguyễn Trinh https://advertisingvietnam.com/tag/thiet-ke-bao-bi/ W.COM.VN 10 23/12
CTV 04: Hữu Tín http://www.brandsvietnam.com/keyword/147-thiet-ke-bao-bi W.COM.VN 10 23/12
CTV 19 : Nguyễn Thanh http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-bao-bi W.COM.VN 10 23/12
CTV 15: Hoàng Văn Hùng http://designs.vn/tin-tuc/thiet-ke-bao-bi.html W.COM.VN 10 23/12
LOGO
CTV 01: Xuân Nguyễn https://idesign.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+logo&tacgia=all&cat=all&sort=newest W.COM.VN 34
CTV 03 : Nguyễn Trinh http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-logo W.COM.VN 43
CTV 04: Hữu Tín http://www.branddance.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+logo ( rât nhiều bài ko nói về logo thì bỏ nha ) W.COM.VN 25
CTV 19 : Nguyễn Thanh http://designs.vn/tim-kiem/thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-logo.html W.COM.VN 180

CTV 15: Hoàng Văn Hùng http://www.brandsvietnam.com/searchGoogle.php?q=THI%E1%BA%BET%20K%E1%BA%BE%20LOGO W.COM.VN 94
LỊCH

CTV 01: Xuân Nguyễn http://designs.vn/tim-kiem/THI%E1%BA%BET-K%E1%BA%BE-L%E1%BB%8ACH.html W.COM.VN 20

CTV 03 : Nguyễn Trinh https://idesign.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+l%E1%BB%8Bch&tacgia=all&cat=all&sort=newest W.COM.VN 6

BROCHURE, CATALOGUE

CTV 04: Hữu Tín http://designs.vn/tim-kiem/thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-brochure.html W.COM.VN 60

CTV 19 : Nguyễn Thanh http://designs.vn/tim-kiem/THI%E1%BA%BET-K%E1%BA%BE-CATALOGUE.html W.COM.VN 50
CTV 15: Hoàng Văn Hùng http://rgb.vn/ideas/custom-search?q=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+catalogue W.COM.VN 42
CTV 01: Xuân Nguyễn http://rgb.vn/ideas/custom-search?q=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+brochure W.COM.VN 37


Sheet 2: THIETKEBAOBI.COM.VN

THIETKEBAOBI.COM.VN


Thành viên đảm nhiệm Link chuyển ngữ Link trang đích Số bài Deadline
BAO BÌ 
CTV 01: Xuân Nguyễn https://idesign.vn/tag/thiet-ke-bao-bi/ THIETKEBAOBI.COM.VN 10
CTV 03 : Nguyễn Trinh https://advertisingvietnam.com/tag/thiet-ke-bao-bi/ THIETKEBAOBI.COM.VN 10
CTV 04: Hữu Tín http://www.brandsvietnam.com/keyword/147-thiet-ke-bao-bi THIETKEBAOBI.COM.VN 10
CTV 19 : Nguyễn Thanh http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-bao-bi THIETKEBAOBI.COM.VN 10
CTV 15: Hoàng Văn Hùng http://designs.vn/tin-tuc/thiet-ke-bao-bi.html THIETKEBAOBI.COM.VN 10


Sheet 3: THIETKELICH.COM.VN

THIETKELICH.COM.VNThành viên đảm nhiệm Link chuyển ngữ Link trang đích Số bài Deadline

LỊCH
CTV 01: Xuân Nguyễn http://designs.vn/tim-kiem/THI%E1%BA%BET-K%E1%BA%BE-L%E1%BB%8ACH.html thietkelich.com.vn 20


CTV 03 : Nguyễn Trinh https://idesign.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+l%E1%BB%8Bch&tacgia=all&cat=all&sort=newest thietkelich.com.vn 6


Sheet 4: MYLOGO.VN

MYLOGO.VNThành viên đảm nhiệm Link chuyển ngữ Link trang đích Số bài Deadline
LOGO
CTV 01: Xuân Nguyễn https://idesign.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+logo&tacgia=all&cat=all&sort=newest Mylogo.vn 34
CTV 03 : Nguyễn Trinh http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-logo Mylogo.vn 43
CTV 04: Hữu Tín http://www.branddance.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+logo ( rât nhiều bài ko nói về logo thì bỏ nha ) Mylogo.vn 25
CTV 19 : Nguyễn Thanh http://designs.vn/tim-kiem/thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-logo.html Mylogo.vn 180

CTV 15: Hoàng Văn Hùng http://www.brandsvietnam.com/searchGoogle.php?q=THI%E1%BA%BET%20K%E1%BA%BE%20LOGO Mylogo.vn 94


Sheet 5: CATALOGUE.VN

CATALOGUE.VN


Thành viên đảm nhiệm Link chuyển ngữ Link trang đích Số bài Deadline
CATALOGUE

CTV 19 : Nguyễn Thanh http://designs.vn/tim-kiem/THI%E1%BA%BET-K%E1%BA%BE-CATALOGUE.html catalogue.vn 50
CTV 15: Hoàng Văn Hùng http://rgb.vn/ideas/custom-search?q=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+catalogue catalogue.vn 42


Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of