Nền tảng chuyên gia SocialFB-WebGoogle-Youtubevideo

 

Đọc thêm http://rd.dream.vn/du-an-cong-chuyen-gia-social-creative-content/

Dự Án Cổng Chuyên Gia – Social Creative Content

Ảnh

https://www.facebook.com/groups/congdongchupanh/

https://www.facebook.com/pagechupanh

Phim

https://www.facebook.com/groups/congdonglamphim/

https://www.facebook.com/pagelamphim

Đồ họa

https://www.facebook.com/groups/congdongthietkedohoa/
https://www.facebook.com/pagedohoa

Marketing

https://www.facebook.com/groups/congdonglammarketing/

https://www.facebook.com/marketer.vn

Group Giải pháp

https://www.facebook.com/groups/giaiphaplammarketing/

https://www.facebook.com/groups/giaiphapsangtao

Group hỗ trợ

https://www.facebook.com/groups/traodoituongtac/

https://www.facebook.com/groups/traodoituongtacyoutube

https://www.facebook.com/groups/traodoituongtacsocial