CÔNG VIỆC VIẾT BÀI GIAI ĐOẠN ĐẦU 2019

0

VIẾT CHO SITE


W.COM.VN

viết tất

chia tầm 70% tổng nội dung cho site này.


THIETKEBAOBI.COM.VN

chỉ về bao bì


THIETKELICH.COM.VN

chỉ về lịch


MYLOGO.VN

chỉ về logo


CATALOGUE.VN

chỉ về catalogue


BAO BÌ 

https://idesign.vn/tag/thiet-ke-bao-bi/

https://advertisingvietnam.com/tag/thiet-ke-bao-bi/

http://www.brandsvietnam.com/keyword/147-thiet-ke-bao-bi

http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-bao-bi

http://designs.vn/tin-tuc/thiet-ke-bao-bi.html

LOGO

https://idesign.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+logo&tacgia=all&cat=all&sort=newest

http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-logo

http://www.branddance.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+logo ( rât nhiều bài ko nói về logo thì bỏ nha )

http://designs.vn/tim-kiem/thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-logo.html

http://www.brandsvietnam.com/searchGoogle.php?q=THI%E1%BA%BET%20K%E1%BA%BE%20LOGO

LỊCH

http://designs.vn/tim-kiem/THI%E1%BA%BET-K%E1%BA%BE-L%E1%BB%8ACH.html

https://idesign.vn/?s=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+l%E1%BB%8Bch&tacgia=all&cat=all&sort=newest

 

BROCHURE, CATALOGUE

http://designs.vn/tim-kiem/thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-brochure.html

http://designs.vn/tim-kiem/THI%E1%BA%BET-K%E1%BA%BE-CATALOGUE.html

http://rgb.vn/ideas/custom-search?q=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+catalogue

http://rgb.vn/ideas/custom-search?q=thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+brochure

 

 

 

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of