Social Media bài 001 : Lập kế hoạch nội dùng, phân tích đối thủ.

0

Xem 2 video này  :

 

http://video.dream.vn/watch/c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-4-0-amp-t%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99ng-sales-v%C3%A0-marketing-ho%C3%A0ng-nam-ti%E1%BA%BFn-chairman-fpt-softwa_1ypF1N8gx4KS2n5.html

http://video.dream.vn/watch/forbes-talks-2018-c%C3%A1c-c%C6%A1-h%E1%BB%99i-t%E1%BB%AB-data_8PigghmihwXVjUg.html

Bước liên quan social như sau

BƯỚC 1 : XÂY DỰNG NỘI DUNG CƠ BẢN.

gồm

sản phẩm

quy trình, dịch vụ

BƯỚC 2 :  XÂY DỰNG TRUST, NIỀM TIN

gồm

hình ảnh công ty

video công ty

khách hàng nhận xét, tương tác

BƯỚC 3 : XÂY DỰNG TƯƠNG TÁC VÀ GẮN KẾT

data , dữ liệu chất lượng cao

phân tích hành vi người tiêu dùng đã xử lý

Xong 2 video ta sẽ

1, lên kế hoạch nội dung chạy toàn bộ/ có các loại nội dung nào / phân phối từng thời điểm như nào

cái này thì cần vào hethong.dream.vn

2, tìm đối thủ trong và ngoài nước.

hi vọng là có kẻ làm tốt.

 

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of